Em là con gà con, bò lon ton, bơi nhong nhong

Abc Defgh
Abc Defgh
Abc Defgh
Abc Defgh

Gâu gâu gâu


Tò tí te tò tò tò te

Sau cơn mưa thì trời vẫn tối

Sau cơn mưa thì trời vẫn tối

CẨM NANG NỘI TRỢ